ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin organizacyjny Żłobka Cypisek, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację pracy żłobka.
 2. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego określają w szczególności:
  • organizację pracy żłobka, w tym czas pracy żłobka;
  • zasady funkcjonowania żłobka;
  • organizację opieki nad dziećmi w żłobku, w tym:
   • prawa i obowiązki rodziców;
   • prawa dziecka;
   • obowiązki opiekunów w razie nieszczęśliwego wypadku.

§ 2

Żłobek działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r.Nr 45, poz. 235)
 2. Statutu ustanowionego przez właściciela placówki.

§ 3

 1. Żłobek obejmuje opieką dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.
 2. Opieka w żłobku możsprawowana nad dziećmi do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończyło 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przdszkolnym - 4 rok życia.
 3. Nabór do żłobka prowadzony jest cały rok.

§ 4

 1. Żłobek wpisany jest do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Urzędzie Miasta i Gminy Szamotuły.
 2. Siedziba żłobka mieści się w Szamotułach, na ulicy Kopernika 4.

ROZDZIAŁ II

Organizacja pracy żłobka

§ 5

 1. Żłobek czynny jest cały rok, oprócz 2-tygodniowej przerwy urlopowo-remontowej i dni ustawowo wolnych od pracy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.
 2. Każde dziecko może przebywać w żłobku maksymalnie 10 godzin.
 3. Dzieci należy przyprowadzać do żłobka do godziny 9:00
 4. Po uprzednim uzgodnieniu, istnieje możliwość przebywania dziecka w żłobku dłużej za dodatkową opłatą.
 5. Po uprzednim uzgodnieniu, istnieje możliwość przebywania dziecka w żłobku w dni wolne od niedziela i dni świąteczne, za dodatkową opłatą. pracy tj. sobota,
 6. Dopuszcza się łączenie grup dziecięcych dla celów organizacyjnych.

§ 6

 1. Dzieci przyprowadzane i odbierane są ze żłobka przez rodziców, prawnych opiekunów lub przez osoby przez nich upoważnione
 2. Personel żłobka w razie wątpliwości ma prawo sprawdzić tożsamość osoby odbierającej dziecko.
 3. Dziecka nie mogą odbierać ze żłobka osoby nieletnie i będące pod wpływem alkoholu.

§ 7

 1. W okresie adaptacji do warunków żłobkowych, personel żłobka zachęca rodziców do pozostania z dzieckiem na sali
 2. Czas pobytu dziecka w żłobku, w okresie adaptacji, jest stopniowo wydłużany w zależności od potrzeb dziecka.
 3. Dzieci nie można pod żadnym pozorem przymuszać do jedzenia. Posiłki należy zorganizować i podawać dzieciom w żłobku w taki sposób, aby zachęcały dzieci do jedzenia.
 4. Dzieci zawsze mają zapewniony dostęp do napojów (woda, herbata, sok).

§ 8

Dziecko powinno być zaopatrzone przez rodziców w:

 1. domowe obuwie,
 2. pieluszki jednorazowe – jeżeli używa,
 3. chusteczki nawilżane,
 4. bieliznę osobistą i odzież na zmianę,
 5. butelkę ze smoczkiem lub kubeczek „niekapek”,
 6. smoczek – jeżeli używa.

ROZDZIAŁ III

Prawa i obowiązki rodziców i dzieci korzystających z opieki żłobka

§ 9

Do podstawowych obowiązków rodziców/opiekunów należy:

 1. przestrzeganie statutu żłobka i regulaminu organizacyjnego;
 2. przyprowadzanie do Żłobka dziecka zdrowego,
 3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze żłobka przez rodziców lub upoważnioną zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo; pełnoletnią osobę,
 4. informowanie opiekuna grupy o nieobecności dziecka w żłobku do godziny 7:30 rano;
 5. niezwłoczne odebranie dziecka ze żłobka w razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, np. wysoka gorączka, wymioty, biegunka;
 6. terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w żłobku, wyżywienie, dodatkową opłatę za pobyt w wymiarze wydłużonym, tj. ponad 10-godzin

§ 10

Do podstawowych praw rodziców/opiekunów należy:

 1. uzyskiwanie na bieżąco pełnej i rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
 2. uzyskiwanie porad i wskazuwek od opiekunów w razie wystąpienia trudności wychowawczych oraz doborze metod w doborze dziecku pomocy
 3. włączanie się w organizację imprez okolicznościowych dla dzieci w żłobku,
 4. kierowanie do personelu żłobka uwag mających na celu troskę o dobro dziecka.

§ 11

 1. Dziecko korzystające z opieki żłobka ma prawo do:
  • korzystania z usług żłobka w zakresie zapewniającym prawidłowy rozwój dziecka,
  • równego traktowania,
  • opieki i ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej i psychicznej,
  • poszanowania tradycji kulturowej, religijnej z poszanowaniem zwyczajów,
  • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
  • odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego.
 2. Przebywające w żłobku dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Koszt ubezpieczenia dzieci wliczony jest w opłatę wpisową.
 4. Dziecko uczęszczające do żłobka ze względu na bezpieczeństwo nie może nosić biżuterii, ani innych niebezpiecznych przedmiotów

ROZDZIAŁ IV

Obowiązki żłobka w razie nieszczęśliwego wypadku dziecka.

§ 12

W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w żłobku, opiekun ma obowiązek niezwłocznie:

 1. udzielić pierwszej pomocy,
 2. powiadomić pogotowie ratunkowe;
 3. powiadomić rodziców dziecka lub prawnych opiekunów.

ROZDZIAŁ V

§ 13

Na terenie żłobka obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. palenia tytoniu,
 2. spożywania napojów alkoholowych,
 3. przebywania osób nieuprawnionych i nietrzeźwych.

§ 14 Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.11. 2014 r. Wprowadzony przez właściciela Żłobka CYPISEK – Karolinę Zbąską.

 

- REGULAMIN DO POBRANIA (plik pdf)