Statut Żłobka CYPISEK w Szamotułach

§ 1

 1. Żłobek „Cypisek” w Szamotułach działa na podstawie: Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U. Nr 45, poz.235).
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 nr 69 poz. 367).
 3. Niniejszego statutu.
 4. Innych przepisów prawa.

§ 2 Siedziba Żłobka „Cypisek” znajduje się w Szamotułach, przy ulicy Kopernika 4. Żłobek „Cypisek” w Szamotułach prowadzony jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej przez Karolinę Zbąską, która jest podmiotem prowadzącym.

§ 3

 1. Celem funkcjonowania Żłobka są świadczenia zdrowotne obejmujące swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem zdrowym od 20 tygodnia do 3 roku życia.
 2. Do zadań Żłobka należy w szczególności:
  • zapewnienie dzieciom:
   • opieki wychowawczej i medycznej ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych,
   • warunków pełnego bezpieczeństwa,
   • zajęć wychowawczych i dydaktycznych uwzględniających właściwy rozwój psychomotoryczny dziecka,
   • wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka,
   • racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe odpowiadające normom fizjologicznego zapotrzebowania w żywieniu dzieci.
  • prowadzenie adresowanej do rodziców systematycznej działalności w kierunku szerzenia oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.
  • współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki i wychowania.

§ 4

Żłobek „Cypisek” zapewnia dziecku:

 1. Fachową opiekę opiekuńczą i dydaktyczno-wychowawczą,
 2. Warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez organizowanie zajęć edukacyjnych i artystycznych,
 3. Bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć,
 4. Całodzienne wyżywienie,
 5. Zatrudnienie wysoko kwalifikowanej kadry,
 6. Organizowanie okresowych spotkań rodziców z kadrą.

§ 5

Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka „Cypisek” jest:

 1. podpisanie przez rodzica bądź prawnego opiekuna umowy cywilno-prawnej (zwanej dalej Umową), złożenie karty informacyjnej o dziecku,
 2. wpłacenie wpisowego zgodnie z fakturą oraz przestrzeganie terminowej wpłaty czesnego,
 3. podpisanie przez rodzica bądź prawnego opiekuna regulaminu Żłobka.

§ 6

 1. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok.
 2. Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz terminów wyznaczonych przez organ prowadzący Żłobek.
 3. Usługi świadczone w Żłobku „Cypisek” są odpłatne. Koszt pobytu dziecka w Żłobku w pełnym wymiarze godzin (tj. 7:00-17:00) wynosi 900 zł. Po odliczeniu dotacji na pobyt dziecka, Żłobek pobiera od rodziców opłatę 550 zł/ miesięcznie.
 4. Opłata za wyżywienie dziecka wynosi 9 zł/dziennie. W przypadku zgłoszonej do godziny 7:30 rano nieobecności dziecka w Żłobku, opłata za wyżywienie tego dnia nie będzie naliczana.
 5. Opłata wpisowa jest bezzwrotną należnością za jedno dziecko i jest wpłacana jednorazowo, w pierwszym miesiącu trwania umowy. Wpisowe gwarantuje miejsce dziecka w żłobku na czas zawartej umowy. Obejmuje ubezpieczenie NNW, zakup materiałów edukacyjnych oraz sprzętów przeznaczonych imiennie dla każdego dziecka.
 6. Opłata za miesięczny pobyt dziecka w Żłobku płatna jest przelewem, z góry do 7-ego dnia każdego miesiąca.
 7. Opłata za wyżywienie naliczana jest na koniec każdego miesiąca, na podstawie listy obecności.
 8. W przypadku zalegania z opłatą dłużej niż miesiąc żłobek zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.
 9. O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 10. Zmiana wysokości opłat nie będzie wprowadzana pisemnym aneksem do Umowy i w przypadku nie wyrażenia zgody na proponowaną zmianę, umowa może ulec rozwiązaniu z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia, w którym to okresie obowiązywać będzie dotychczasowa stawka.

§ 7

 1. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do Żłobka dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie przyjęte.
 2. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka, rodzic zostanie natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godzin. Jeżeli nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej, koszty wezwanej pomocy lekarskiej poniesie rodzic. Personel Żłobka nie podaje dzieciom lekarstw.
 3. Do odebrania dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przez rodziców/opiekunów dziecka po okazaniu dowodu tożsamości.
 4. Upoważnienie do odbioru dziecka może być udzielone wyłącznie osobom pełnoletnim.
 5. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko ze żłobka.
 6. Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny 17.00. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel żłobka powinien zostać o tym fakcie poinformowany.
 7. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany właściciel/dyrektor żłobka. W takiej sytuacji żłobek zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami/opiekunami dziecka.
 9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka, opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o zaistniałym fakcie.
 10. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów, opiekun oczekuje z dzieckiem w żłobku 1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem/opiekunem.
 11. W razie planowej nieobecności dziecka w żłobku rodzic jest zobowiązany powiadomić opiekuna dzień wcześniej.

§ 8

 1. Rodzice/opiekunowie mają w szczególności prawo do:
  • rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
  • pomocy ze strony żłobka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  • uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną,
  • uczestniczenia w zebraniach ogólnych, grupowych, uroczystościach i imprezach okolicznościowych z udziałem dzieci oraz najbliższych członków rodziny,
  • zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy żłobka,
  • konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy nauczycieli lub rodziców.
 2. Rodzice mają obowiązek:
  • udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
  • regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
  • punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka,
  • terminowego uiszczania opłaty,
  • natychmiast odebrać dziecko w przypadku zgłoszenia przez żłobek choroby dziecka,
  • rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci ze żłobka i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do i ze żłobka do domu.

§ 9

 1. Nadzór nad Żłobkiem „Cypisek” w Szamotułach w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje podmiot prowadzący ten zaś podlega nadzorowi przez Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

- STATUT ŻŁOBKA DO POBRANIA (format pdf)